חקירת חייב על ידי הכונס הרשמי: הליכים בפשיטת רגל

כונס ראשי: חקירתו את החייב בהליך פשיטת רגל
כונס רשמי: חקירתו את החייב בהליך פשיטת רגל

אחד השלבים המרכזיים בהליך פשיטת רגל, הוא חקירת החייב, אשר מתבצעת על ידי הכונס הרשמי. מטרת החקירה היא להבין מהו מצבו הכלכלי של החייב, מהן הנסיבות אשר הובילו אותו ליצירת חובותיו ובהתאם לנתונים, מהם ההליכים המתאימים שיש לנקוט נגד החייב.

בסיומה של החקירה, יכתוב הכונס הרשמי חוות דעת המוגשת אל בית המשפט ומהווה חלק מרכזי משיקוליו של בית המשפט בהחלטתו בבקשת פשיטת הרגל.

על מנת לקיים חקירה מקיפה אודות החייב, עומדות לכונס הרשמי סמכויות שונות, בין היתר, רשאי הוא לדרוש מן החייב מסירת מידע ומסמכים, לזמן את החייב לחקירה במשרדו וכן, באפשרותו לפנות אל גופים שונים לקבלת מידע אודות החייב (לאחר חתימת החייב על הסכם ויתור סודיות).

יש לציין כי החייב אינו רשאי להסתיר מידע אודות מצבו, היות שמדובר בעבירה פלילית. כמו כן, התנהגות זו עלולה להביא לדחיית הבקשה לפשיטת רגל.

הכונס הרשמי – מיהו?

הליך פשיטת רגל, אותו יכול ליזום החייב או נושה, הוא הליך אשר מעורבים בו צדדים שונים, אשר חלקם בעלי עניין זהה וחלקם בעלי אינטרסים שונים. לפיכך, יש צורך בניהול ופיקוח של ההליך על ידי גורם ניטרלי, אשר אין לו כל אינטרס בתוצאות ההליך.

למשימה זו נבחר הכונס הרשמי, המהווה ישות סטטוטורית לעניין זה והוא חלק מאגף האפוטרופוס הכללי. הכונס הרשמי מטפל בהיבטים שונים של הליך פשיטת הרגל, כאשר אחד מתפקידיו החשובים הוא חקירת החייב.

בתום החקירה, על שלביה השונים, כאשר בידי הכונס הרשמי כל הממצאים הרלוונטיים לגבי החייב, כותב הוא חוות דעת אשר תוגש אל בית המשפט המחוזי הדן בבקשת פשיטת הרגל. על הכונס להגיש את חוות הדעת לא יאוחר מ-15 יום טרם מועד הדיון בבקשת פשיטת הרגל, היות שחוות הדעת של הכונס, מהווה חלק מרכזי בהחלטת בית המשפט בבקשה.

חוות הדעת של הכונס הרשמי – מה היא כוללת?

סיום חקירת החייב הוא כאמור, בכתיבת חוות דעת המוגשת אל בית המשפט הדן בבקשת פשיטת הרגל. חוות הדעת תכלול את כל ממצאי חקירתו של הכונס הרשמי, לרבות:

הנסיבות ליצירת החוב: מה היו הנסיבות אשר הובילו את החייב ליצירת חובותיו, כלומר, האם החובות נוצרו בתום לב או שמא התנהלות החייב מעלה תמונת מצב אחרת, על פיה גם ייתכן כי החייב מנצל לרעה את הליך פשיטת הרגל.

  1. הליכים והחלטות: הכונס הרשמי יציין בחוות הדעת שלו, האם ננקטו הליכי הוצאה לפועל נגד החייב ואילו החלטות נתקבלו באסיפות הנושים.
  1. יכולת פירעון והמשך הליכים: על בסיס כל המידע שאסף הכונס הרשמי אודות מצבו של החייב, יחווה דעתו האם לחייב קיימת יכולת לפרוע את חובותיו בשלב זה ואם כן, באלו תנאים. בהתאם לזאת, יפרט הכונס הרשמי אלו הליכים יש לדעתו, לנקוט כלפי החייב בהמשך.

פיקוח על התנהגות החייב בהליך

מלבד ניהול חקירה אודות מצבו של החייב כמפורט לעיל, הכונס הרשמי גם ממונה על פיקוחו של החייב. במה דברים אמורים? על הכונס הרשמי לוודא כי התנהלות החייב לאורך כל ההליך היא התנהלות תקינה, למשל: כי החייב אינו מעורב בפעילות פלילית כלשהי, כי הוא אינו יוצר קשר עם נושה ומנסה להסדיר חובו כלפיו מחוץ למסגרת ההליך וכיוצא בזה.

כל פעולה מצד החייב שלא בתום לב, עלולה להביא לדחיית הבקשה. הסיבה לכך היא שהליך פשיטת רגל הוא למעשה הזדמנות שנייה עבור החייב, מעין התחלה חדשה ומשכך, חייב אשר אינו מתנהל בתום לב ועל פי החוק, אינו ראוי לקבל פריבילגיה זו.

אז מה היה לנו בכתבה:
באנר בנק אינפו
Picture of לורן מוסייוף מומחית פיננסית

לורן מוסייוף מומחית פיננסית

לורן מוסייוף מומחית פיננסית בעלת ניסיון עשיר, ליווי של אלפי לקוחות מרוצים והשתתפות בפורומים מקצועיים. מייסדת ומנהלת הפורטל בנק אינפו, המקום שמנגיש לכם את כל המידעבנושא פיננסי והשקעות נדל"ן.