טפסים רלוונטים לפשיטת רגל

טפסים מחייביםאדם שיש לו חובות רבים והוא אינו בר פירעון, יכול לרכז את חובותיו במסגרת הליכים של פשיטת רגל. גביית החובות תרוכז על ידי הנאמן ובפיקוחו של בית המשפט. אם החייב יעמוד בתנאי ההליך, הוא יוכל כעבור פרק זמן להגיש בקשה להפטר מחובות ולהתחיל את חייו העסקיים מחדש. במסגרת פשיטת הרגל החייב מוגן משפטית מפני הנושים, ויוכל לשקם עצמו בתום ההליך.

הבקשה לפשיטת רגל תוגש לאישור הכונס הרשמי ועותק לבית המשפט במקום מגורי החייב. הבקשה חייבת להיות מפורטת ומוקפדת ואליה יצורפו טפסים מסמכים, תצהירים, ותשלום אגרה.

על קצה המזלג – הסברים על הטפסים הרלוונטיים

טופס הבקשה למתן צו כינוס והכרזה כפושט רגל

החייב יפרט את היקף חובותיו, יציין באופן כרונולוגי כיצד נוצרו, וההסדרים שהתנהל לפיהם (איחוד תיקים, חקירות יכולת, ובקשות שהגיש לפני הבקשה לפשיטת הרגל), יפרט את מספר הנושים, תיקים תלויים בהוצאה לפועל, וכולי.

טופס דין וחשבון לגבי חובות ונכסים

טופס זה יוגש במצורף לבקשתו של החייב למתן צו כינוס וההכרזה עליו כפושט רגל.

טופס דין וחשבון הינו חיוני לצורך קביעת צו תשלומים חודשי שיוטל על החייב במסגרת ההליך, וכדי לגלות נכסים שניתנים למימוש לצורך כיסוי חובותיו של החייב. על החייב לפרט האם קיים שעבוד או בטוחה אחרת לתשלום החוב, ולצרף את המסמכים הרלוונטים לכך. הפרטים בטופס צריכים להיות מדויקים ומוקפדים.

על החייב לצרף צילום מלא של תעודת זהות, דרכון, ופקדון. הטופס יהא ערוך כתצהיר וייחתם לפני עורך דין.

בטופס יפורטו חובות החייב במסגרת ההוצאה לפועל ומחוץ להוצאה לפועל, נכסים רכוש של החייב (רכבים וכולי) חשבונות הבנק שלו וכולי:

בחלק הראשון יפרט החייב פרטים אישיים.

בחלקו השני של הטופס יפרט החייב את החובות שלו במסגרת תיקי הוצאה לפועל וגם אחרים (חוב בגין משכנתא וכו).

לחלק השלישי של הטופס שעוסק בהוצאות יש לצרף הסכמי שכירות, יתרת חוב של המשכנתא, חשבונות שוטפים כמו חשמל, טלפון וכולי.

בחלק נוסף של הטופס העוסק בהליכים משפטיים צריך לפרט אילו הליכים משפטיים מנהל החייב.

בחלק נוסף של הטופס יש לרשום פרטים על עיסוק החייב והכנסותיו ושל ילדיו הקטינים. עליו לצרף דוחות מס הכנסה, תלושי שכר ועוד.

בחלק נוסף של הטופס יש לפרט את נכסי החייב. ובין היתר פרטים על כלי רכב, חשבונות בנק קופות גמל ביטוחים וכולי. עליו לצרף אישורים ואסמכתאות מתאימות, ולפרט אם הועברו/נמסרו נכסים לצד שלישי וכולי.

חייב שיש לו חברה יצרף מסמכים כמו תמצית מרשם החברות וכולי.

טופס התחייבות

מדובר בטופס לפיו מתחייב החייב לבצע את כל החל עליו בהליך פשיטת הרגל ובין היתר להגיש דוחות, להופיע לחקירות, לשלם תשלומים חודשיים שנקבעו לו, וכולי. הטופס ייחתם על ידי החייב ויוגש במשרד הכונס הרשמי עם הגשת הבקשה לצו הכינוס.

טופס ויתור על סודיות

טופס בו החייב מוותר על סודיות בכל הקשור לאפשרות לקבל מידע אודות הכנסותיו והוצאותיו. החייב מסיר כל מגבלה מפני הכונס הרשמי לקבלת מידע. הטופס יהא ערוך כדוגמת תצהיר ויש לחתום עליו בפני עורך דין. יש לצרפו לבקשה לצו כינוס.

דוח תקופתי של הוצאות והכנסות

אחרי שניתן צו הכינוס על החייב לפרט בדוח את הכנסותיו והוצאותיו באופן תקופתי, או חודשי ולצרף אסמכתאות בהתאם.

תביעת חוב

נושה בפשיטת הרגל רשאי להגיש תביעת חוב לכונס הרשמי, חצי שנה ממתן צו כינוס הנכסים לחייב. תביעת החוב תוגש למשרדי הכונס הרשמי. לתביעת החוב יצורפו אסמכתאות בגין החוב, כמו פסק דין, וכולי. תביעת החוב תהא ערוכה כתצהיר ותחתם בפני עורך דין.

עובד יגיש תביעת חוב נגד מעביד שהוא חייב וניתן נגדו צו כינוס. לתביעת החוב יצורפו תלושי משכורת והסכם עבודה.

ערבות

ערב יחתום על טופס ויצהיר על ערבותו לחובותיו של החייב במועד יציאתו מהארץ.

בקשת נושה לפתוח בהליכי פשיטת רגל נגד חייב

נושה שמגיש בקשה להליכי פשיטת רגל נגד החייב, יגיש בקשת נושה למתן צו כינוס והכרזה כפושט רגל כאשר סכום החוב המינמלי קבוע בחוק.

אז מה היה לנו בכתבה:
באנר בנק אינפו
Picture of לורן מוסייוף מומחית פיננסית

לורן מוסייוף מומחית פיננסית

לורן מוסייוף מומחית פיננסית בעלת ניסיון עשיר, ליווי של אלפי לקוחות מרוצים והשתתפות בפורומים מקצועיים. מייסדת ומנהלת הפורטל בנק אינפו, המקום שמנגיש לכם את כל המידעבנושא פיננסי והשקעות נדל"ן.